Podklady

Jaké podklady jsou pro posudek potřeba?

Důležité

 • Výpis z katastru nemovitostí tzv. list vlastnictví (stáří do 3 měsíců) – možno zajistit
 • Kopie katastrální mapy  (stáří do 1 roku) – možno zajistit
 • Nabývací titul (kupní smlouva, kolaudační rozhodnutí, darovací smlouva, doklad z dědického řízení, atd.)
 • Smlouvy omezující nakládání s nemovitostí – pokud taková skutečnost existuje (věcné břemeno, zástavní právo, nájemní smlouvy, atd.)
 • Projektová dokumentace
 • Územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby
 • Stavební povolení, kolaudační rozhodnutí

Další podklady – pokud existují

 • Soupis provedených stavebních úprav a změn
 • Pojistná smlouva
 • Předchozí znalecké posudky
 • Geometrické plány
 • Výsledky radonového průzkumu
 • Doložené informace o možnosti napojení pozemku na inženýrské sítě
 • Způsob přístupu k pozemku
 • U zemědělských pozemků – podklady charakterizující snížení zemědělské využitelnosti a doklady o skutečném průběhu hranic pozemku
 • Další existující dokumenty vztahující se k nemovitosti